th-menu search
Bilde: Ny rapport om sårbarhet for korrupsjon i utdanningssektoren i Afghanistan 
Foto: Halvard Hjermundrud

Ny rapport om sårbarhet for korrupsjon i utdanningssektoren i Afghanistan

Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) offentliggjør i dag rapporten Ministry-wide Vulnerability to Corruption of the Ministry of Education.

Aktuelt/ torsdag 26. oktober 2017

26.10.2017. Pressemelding

Dette er den første rapporten om korrupsjon som omfatter hele utdanningssektoren. MEC-rapporten undersøker konsekvensene av korrupsjon for elever, lærere, lokalsamfunn og skoleadministrasjonen i distrikter, provinser og nasjonalt. Totalt 542 dybdeintervjuer er gjennomført. Funnene er nedslående.

Les rapporten her

MEC beskriver 36 ulike former for korrupsjon, og formulerer 66 anbefalinger om forbedring.

De viktigste funnene:

  • Utdanningsdepartementet er for stort og uoversiktlig – dette er en hovedårsak til korrupsjon på systemnivå. 68 % av de sivilt statlig ansatte, 262 000 mennesker er ansatt i utdanningsdepartementet.
  • Nepotisme og bestikkelser gjør at ansettelser i undervisningssektoren ikke er basert på faglige kvalifikasjoner. Så mange som 75 % av nyutdannede lærere er arbeidsledige, noe som i stor grad er en følge av denne formen for korrupsjon. MEC konkluderer med at korrupsjon knyttet til ansettelser av lærere har særlig alvorlige konsekvenser.
  • Det er omfattende korrupsjon knyttet til distribusjon av lærebøker. Studenter over hele landet må kjøpe egne lærebøker til tross for at dette skal være gratis.
  • For mange fag, og for omfattende pensum, medfører korrupsjon. Pensum er så omfattende at det ikke er realistisk for en lærer å gi god undervisning i alle fag innenfor den tiden som er tilgjengelig. Som en følge av dette benytter lærere og studenter uærlige metoder for å bestå eksamen.

De viktigste anbefalingene:

  • Reform av utdanningsministeriet slik at det blir mulig å ha en bedre oversikt og tettere oppfølging, for å kunne avdekke misligheter.
  • Lokalsamfunn/skolekrets må involveres i rekruttering av lærere.
  • Det må opprettes et uavhengig organ som har overoppsyn med ansettelse av lærere.
  • Antall fag på pensum må reduseres kraftig.
  • Flere korrupsjonssaker må følges opp av påtalemyndigheten.

Afghanistankomiteen mener:

At korrupsjon er en av de største hindringene for utvikling i Afghanistan er bredt dokumentert og anerkjent i landet, også blant giverlandene, men det er overveldende å lese om omfanget og hvordan det påvirker barna og samfunnet. MEC-studien av utdanningssektoren viser hvordan enkeltpersoner fanges i et system det nærmest blir umulig å bryte ut fra; lærere må betale for å få ansettelse, foreldre må betale for skolebøker og barn og ungdom betaler for eksamenspapirer. At mange lærere har fått sin stilling gjennom kontakter og bestikkelser gjør at de hverken har motivasjon eller kompetanse til å tilby god undervisning, særlig ikke når pensum er urealistisk stort. Dette påvirker ikke bare barnas lese og skrive ferdigheter, noe som er alvorlig i seg selv, men også motivasjon til å gå på skole. Når forelde ser at barna ikke får relevant kunnskap blir det ikke lengre viktig å sende barna til skolen. Omfanget av korrupsjonen har også en svært alvorlig samfunnseffekten. Små barn lærer at de ikke vil kommen noen vei uten bestikkelser og kontakter, uansett hvor hardt de jobber.

Dette er ikke den første rapporten om korrupsjon i utdanningssektoren i Afghanistan. Og det er Afghanske myndigheters hovedansvar å ta tak i problematikken. Samtidig har Norge som giver til utdanningssektoren ansvar for å følge opp hvordan midlene brukes.  Det som er avdekket gjennom MEC-rapporten er at bistandsmidler til utdanningssektoren bidrar til å befeste og forsterke korrupsjon og på den måten undergrave målene for utdanningssektoren og utvikling i Afghanistan.

Afghanistankomiteen mener at MEC-rapporten viser at det trengs mer enn finansielle overføringer for å oppnå de målene som settes for regjeringens utdanningssatsing i Afghanistan. Med den politiske kapital som regjeringen legger inn i sin globale utdanningssatsingen bør de også ha en pådriverrolle i arbeidet for å bekjempe korrupsjon i utdanning.

Afghanistankomiteen viser til riksrevisjonens rapport fra 2015, der det anbefales at Utenriksdepartementet har et tettere samarbeid med de prioriterte landene. Å bekjempe korrupsjon krever både teknisk og finansiell bistand, noe som krever menneskelige ressurser og kapasitetsbygging.

Afghanistankomiteen viser til Godal-utvalgets omtale av norsk utdanningsbistand, der problemer i utdanningssektoren også beskrives. Mellom 2010 og 2014 hadde Norge en utdanningsrådgiver ved ambassaden i Kabul. Dette muliggjorde et aktivt bistandsdiplomati innenfor sektoren med deltakelse i givergrupper og tett dialog med utdanningsministeriet. Stillingen er nå kuttet, samtidig som Norge siden 2016 har økt sin utdanningsbistand til Afghanistan.

http://mec.af/

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2014-2015/BistandTilGodtStyresettOgAntikorrupsjonIUtvalgteSamarbeidsland.pdf

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.01.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad