th-menu search
Bilde: Gode resultater av Afghanistankomiteens arbeid med utdanning

Gode resultater av Afghanistankomiteens arbeid med utdanning

Afghanistankomiteen jobber for å skape en inkluderende og barnevennlig skole med høy kvalitet. Det betyr at både jenter og gutter, barn med nedsatt funksjonsevner, og barn med ulik etnisk, religiøs og sosial bakgrunn skal ha lik rett til utdanning.

Aktuelt/ onsdag 22. august 2018/ Omran Mansoor

For å få til en inkluderende og barnevennlig skole er det viktig at vi også jobber med utdanning av lærere. Alle lærere må ha kunnskap om barns behov, om barns utvikling, om samspill mellom barn og voksne, og om hvordan barn kan motiveres, og hvordan alle barn kan trives på skolen.

Vi jobber i tett samarbeid med foreldrene og skolen slik at de sammen engasjerer seg for at alle barna i bygda går på skolen, og for at lokalsamfunnet i fellesskap sørger for drift og vedlikehold. 

For å skape et trygt og positivt læringsmiljø skaffer vi tilgang til rent drikkevann, bygger sanitæranlegg og nye klasserom. 

For å skape en barnevennlig skole støtter vi etablering av elevråd og legger til rette for lek og fysisk aktivitet i skolegården. 

Afghanistankomiteen bidrar til at over 200 000 barn på 216 skoler på den afghanske landsbygda har tilgang til en mer inkluderende og barnevennlig skole. Over 6000 lærere, skoleledere, foreldre og medlemmer av de lokaler bygderåd har fått opplæring i rettighetsbasert og inkluderende utdanning. Lærerne rapporterer om at kunnskap om nye undervisningsmetoder har gitt de større trygghet i arbeidet, mens lederne av bygderådene rapporterer om at de har klart å overtale flere av barna som hadde sluttet på skolen til å komme tilbake. Elever rapporterer om økt trivsel, bedre læring, og om en mer aktiv og givene skolehverdag. Både barn og foreldre forteller om lærere som ikke lengre slår elevene for å skape ro i klassen. Slik fører arbeid vårt til en bedre, og mer inkluderende og barnevennlig skole i Afghanistan. 

Evalueringer av vårt arbeid på utdanningsfeltet viser at vi har langt på vei klart å nå de målene vi har satt for oss om en inkluderende og barnevennlig skole. Dybdeintervjuer med ansatte, lærere, elevråd og elever viser at vi har fått til store endringer på de skolene vi er tilstede. Lærere rapporterer om økt mestring og glede på jobb, elever forteller at lærere ikke lenger slår dem og at de er hyggelige og oppfører seg på en helt annen måte enn før. Flere skoler melder om synkende fravær og flere av de som hadde uteblitt fra skolen har startet på skole igjen. Det er bevis på at vår jobb gjør en forskjell.

Fra 2001 var barns tilgang til skole høyt prioritert av afghanske myndigheter og internasjonale partnere. Og resultatet var en stor suksess: skoler ble bygd, lærere ble utdannet og mange jenter og gutter begynte på skolen. Den afghanske regjeringen hevdet på et tidspunkt at det var over 9 millioner barn i alderen 6-15 år som gikk på skole i Afghanistan, i ett land som har en befolkning på ca. 30 millioner virket dette som veldig lovende. Men i etterkant har det visst seg at tallene nok har vært langt lavere, i tillegg rapporteres det nå om en nedgang i antall barn som går på skole i Afghanistan på grunn av at krig og konflikt har blusset opp igjen i mange nye områder.

Det viser seg at jenter faller utenfor i større grad enn gutter. Mens statistikken viser at deltagelse for gutter hadde en økning i 2015, er det for jenters del en nedgang på 2 prosent fra 2014 til 2015. Det kan være av økonomiske, kulturelle eller sikkerhetsmessige årsaker at jenter ikke går på skole.

Iht. tall fra myndighetene i landet er det ca. 3,5 millioner barn som ikke går på skole og 85% av disse er jenter. Kun 37% av tenårige jenter kan lese og skrive i motsetning til 66% blant unge gutter. Det er knyttet mye skepsis til tallene den afghanske regjeringen opererer med grunnet de usikre befolkningstallene og at de i sine rapporter ofte har tatt med barn som går på skole i Iran og Pakistan som en del av statistikken. I tillegg er det slik at utdanningsministeriet (MoE) har regnet barn som har vært fraværende fra skolen i inntil 3 år med i statistikken. Mer realistiske tall kan man få fra de internasjonale organisasjoner som jobber i landet. UNICEF konkluderer i en rapport av januar 2016 med at 40% av alle barn i skolealder ikke hadde tilgang til skole i Afghanistan. De mest optimistiske tallene, basert på de tallene den afghanske regjeringen også legger til grunn tilsier at over 50% av jenter i Afghanistan ikke går på skole og i noen få distrikter, særlig på noen av landsbyene sør i landet, er det kun 15% av jentene som går på skole.

Skole-tilbudet er begrenset og staten bygger færre skoler som er tilpasset jenter. I over halvparten av landets 34 provinser er under 20% av lærere kvinner, noe som er et problem da de fleste familier ikke tillater at døtrene undervises av mannlige lærere, spesielt når jentene nærmer seg tenårene. Manglende sikkerhet er en annen viktig faktor. I noen familier prioriteres også gutters skolegang fremfor jenters. I mange landsbyer er de også skeptiske mot å sende jenter på skole fordi familiene frykter at skolegang vil fremme vestlige verdier og tanker, noe mange er negative til. Den enorme korrupsjonen og nepotismen som gjennomsyrer landet er også et stort hinder for at både jenter og gutter, og spesielt de som kommer fra vanskeligstilte familier, begynner på skolen. 

NAC har vært med på en studie av korrupsjon i  utdanningssektoren, som avdekker omfattende korrupsjon i alt fra ansettelser av lærere, til utstedelse av eksamenspapirer og distribusjon av bøker.

Vi er opptatt av å gjøre noe med dette. Av de 200 000 barna som drar nytte av vårt arbeid med utdanning er det nær 50% jenter. 2000 av disse er barn med ulik grad av nedsatt funksjonsevne. Dette er vi stolt over og vil fortsette å jobbe med. Vi har klart dette ved hjelp av en rekke tiltak, og den viktigste av dem har vært å møte foreldre og andre voksne, og snakke med dem, både om de bekymringene de måtte ha, og om hvordan vi i fellesskap kan finne løsninger slik at flere jenter begynner på skolen. Dialog med Imamer, eldsteråd og mennene i lokalsamfunnet har gitt gode resultater. Ved å forklare hvorfor skole er viktig og ved å stille betryggende sikkerhetstiltak for barna deres og garantere at skolen fremmer positive verdier oppnår vi ofte tillit blant foreldre, noe som fører til langt flere velger å sende døtrene sine på skolen.               

Vi sørger for at skolene vi finansier har forsvarlig sanitæranlegg og at sikkerheten rundt skolene er ivaretatt på en slik måte at foreldre kan sende deres barn på skolen uten å bekymre seg. I tillegg til dette tilrettelegger vi for lek og sosialt samspill på skolen slik at barn får en god oppvekst, noe alle barn har rett til.

Kilder:

Human Rights Watch, "I Wont Be a Doctor, and One Day You'll Be Sick" - Girls Access to Education in Afghanistan

Omran Mansoor
omran.mansoor@afghanistan.no

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 18.08.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad