th-menu search

Afghanistankomiteens vedtekter

Afghanistankomiteens landsmøte vedtok nye vedtekter 6. juni 2015

A.  ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL


§ 1. Navn og tilknytning

Organisasjonens navn er Afghanistankomiteen. Ved oversetting til engelsk brukes Norwegian.

Afghanistan Committee. Forkortelsen NAC brukes både på norsk og engelsk.

Afghanistankomiteen er en parti-politisk uavhengig og medlemsstyrt solidaritetsorganisasjon.

 

§ 2. Organisasjonens formål

Afghanistankomiteen skal

- sammen med det afghanske folk bidra til utviklingen av et      
    selvstendig, demokratisk og fredelig Afghanistan

- fremme kunnskap om Afghanistan i Norge

- fremme gjensidig forståelse og vennskap mellom det afghanske og
   norske folk   

 

§ 3. Styring og prioriteringer

Gjeldende strategi og årlige arbeidsprogram fastsetter prioriteringer for arbeidet.

 

§ 4. Medlemskap

Individuelt medlemskap

Ordinære medlemmer av Afghanistankomiteen er enkeltpersoner som støtter Afghanistankomiteens formål og betaler kontingent. Medlemmer kan ved innmelding og betaling av årlig kontingent melde seg inn i et lag. Medlemmer har stemmerett, forslags- og talerett ved årsmøtet. For å kunne påta seg verv i styre eller utvalg, må man være medlem av Afghanistankomiteen. Opphør av medlemskap skjer ved personlig utmelding eller manglende kontingentinnbetaling to år på rad. Styret kan utelukke medlemmer fra verv eller medlemskap om de opptrer i strid med Afghanistankomiteens formål og/eller skader organisasjonens omdømme.

Organisasjonsmedlemskap

Organisasjoner og foreninger som støtter Afghanistankomiteens formål kan være medlemmer. Organisasjoner kan ha to representanter på Årsmøtet, men har kun én stemme.

 

B. ORGANISASJONENS STRUKTUR

 

§ 5. Årsmøte

Årsmøte som avholdes en gang per år, innen 1. juli, er Afghanistankomiteens høyeste organ. Årsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen.

a) Innkalling og frister

Innkalling til årsmøtet sendes ut senest seks uker før, og angir tid, og sted for møtet. Forslag til vedtektsendringer og strategidokumenter skal sendes medlemmene fire uker før årsmøtet. Dagsorden og øvrige sakspapirer sendes senest to uker før møtet.

 

b) Dagsorden og behandling av saker:

Dagsorden skal inneholde følgende punkter: valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden, forretningsorden, protokoll fra foregående års årsmøte.

Saker til behandling:

-          Årsberetning fra styret og utvalg

-          Revidert totalregnskap fra foregående år

-          Budsjett og arbeidsprogram for inneværende år

-          Valgkomiteens innstilling til nytt styre

-          Innkomne forslag

 

Årsmøtet velger et styre bestående av

-          Leder

-          Nestleder

-          Tre styremedlemmer

-          Tre varamedlemmer


Ved valg til styret vektlegges kompetanse innenfor organisasjonens kjerneområder, slik at styret samlet har kunnskap og erfaring som er nødvendig for forsvarlig virksomhet og strategisk utviklingsarbeid.

 

Årsmøtet velger også

-          Revisor

-          Kontrollkomité med to medlemmer

-          Valgkomité med tre medlemmer

 

§ 6. Styret

Afghanistankomiteens styre har overordnet ansvaret for virksomheten. Styret er vedtaksdyktige når fem styremedlemmer er til stede. Sekretariatet har møterett, talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret møtes minst kvartalsvis. Innkalling og dagsorden til styremøtet skal sendes ut to uker før. Øvrige sakspapirer skal sendes ut senest en uke før styremøtet. Om styrets oppgaver, se § 10.

 

§ 7. Ekstraordinært styremøte

Styret kan innkalles av leder, nestleder, styrets faste medlemmer, kontrollkomitéen, og av daglig leder.

 

§ 8. Lederen for styret

a) Styreleder er øverste tillitsvalgte.

b) Eventuell godtgjørelse for ledervervet fastsettes av styret.

c) Styret kan løse lederen fra sitt verv dersom denne motarbeider
årsmøtets retningslinjer eller Afghanistankomiteens målsetting og virksomhet.

d) Dersom lederen må trekke seg fra sitt verv midt i en periode, skal nestlederen normalt overta dennes funksjoner. Dersom særskilte grunner taler for det, kan styret i stedet oppnevne en fungerende leder frem til neste årsmøte.

 

 § 9. Nestlederen

Nestlederen overtar lederens oppgaver ved dennes fravær, med mindre det er utnevnt en fungerende leder.

 

§ 10. Styrets arbeid

a) Styret møtes første gang umiddelbart etter årsmøtets avslutning.

b) Styret har ansvar for at Afghanistankomiteens virksomhet utøves i samsvar med organisasjonens strategiske mål. Styret rapporterer til årsmøtet.

c) Styret har overordnet ansvar for forvaltning av organisasjonens økonomi.

d) Styret har overordnet arbeidsgiveransvar for de ansatte.

e) Styret har ansvar for å ansette/avsette daglig leder og landdirektør, og påse at det finnes instrukser for deres arbeidsområder.

f) Styrets medlemmer har taushetsplikt. Denne gjelder også etter at styrevervet er avsluttet.

g) Styret nedsetter de utvalg og arbeidsgrupper de finner hensiktsmessig og definerer mandat. Styret godkjenner opptak av nye lag.

 

§ 11. Valgkomiteen

a) Valgkomiteen velges av årsmøtet, og består av tre medlemmer, hvorav ett utnevnes av årsmøtet som leder.

b) Valgkomiteen innstiller til følgende verv som velges på årsmøtet:

- leder

- nestleder

- tre styremedlemmer og tre varamedlemmer

- leder og to representanter til kontrollkomiteen

- revisor

c) Forslag skal være valgkomiteen i hende senest fem uker før årsmøtet, og valgkomiteen skal oversende styret sin innstilling minst tre uker før årsmøtet.

d)     Valgkomiteen bør ikke ha styreverv.

 

§ 12. Kontrollkomiteen

a) Kontrollkomiteen velges av årsmøtet, og består av to medlemmer, hvorav en oppnevnes av årsmøtet som leder.

b) Kontrollkomiteen skal holdes underrettet om arbeidet i styret, og føre kontroll med at aktivitetene foregår i samsvar med vedtektene.

 

 

C. FRIVILLIG ARBEID

 

 § 13 . Utvalg

Utvalgene har en saksforberedende og rådgivende rolle overfor styret. Utvalgenes medlemmer kan innkalles til styremøter ved behov. Styret godkjenner mandat for utvalgene og kan velge å delegere noe av sin beslutningsmakt til utvalgene. Utvalgsledere godkjennes av styret. Styret skal orienteres om utvalgenes medlemmer. Antall utvalgsmedlemmer reguleres i hvert utvalg, etter behov.

Utvalgenes arbeid bidrar til gjennomføringen av arbeidsprogrammet som er godkjent av Årsmøte. Årsrapport for utvalgets virksomhet gis til styret, og legges ved styrets årsberetning.

 

§ 14. Lag

Lagene er grupperinger av enkeltmedlemmer med et engasjement for Afghanistan som samles på grunnlag av geografiske eller demografiske kriterier, eventuelt interessefelt. Lagene skal jobbe for organisasjonens formål og følge dens vedtekter. Afghanistankomiteen tillater ikke lag basert på etnisk eller religiøs tilhørighet. Lagene konstituerer seg selv og søker styret om å bli en del av Afghanistankomiteen. Lagene skal ha en demokratisk valgt leder som har ansvar for kontakten med sekretariatet.

 

§ 15. Arbeidsgrupper

Styre og utvalg kan ved behov utnevne arbeidsgrupper for å ta seg av konkrete oppgaver knyttet til arbeidsprogrammet. Arbeidsgruppene skal ha en arbeidsbeskrivelse godkjent av styret. En arbeidsgruppe har ikke beslutningsmyndighet.

 

§ 16. Videreføring av lokalkomiteer

Lokalkomiteer per 2015 kan videreføre sitt arbeid slik de har gjort. Disse skal kan ha egne vedtekter. Vedtektene må godkjennes av styret som påser samsvar med organisasjonens vedtekter. Afghanistankomiteens sentrale vedtekter vil alltid være overordnet lokalkomiteens vedtekter.

 

§ 17. Opphør av frivillige utvalg, arbeidsgrupper, lag og lokalkomite

Styret kan oppløse et utvalg, arbeidsgruppe eller lag, eventuelt heve lagets tilknytning til Afghanistankomiteen, hvis laget handler i strid med organisasjonens formål, verdier eller vedtekter. Dette uten at de enkelte medlemmers medlemskap opphører. Lagene kan også velge å oppløse seg selv.

 

§ 18. Gruppenes samarbeid med sekretariat og styre

Dersom et utvalg, arbeidsgruppe eller lag ønsker å uttale seg på vegne av Afghanistankomiteen må dette godkjennes av sekretariatet. Ved uenighet tar styret en avgjørelse i saken. Sekretariatet eller styret støtter etter avtale opp om frivillige gruppers aktiviteter, når disse fremmer Afghanistankomiteens formål.

 

 

E. INNSAMLING

  

§ 19. Innsamling

Alle innsamlede midler går til Afghanistankomiteens prosjektarbeid i Afghanistan, og disponeres i henhold til organisasjonens strategi og arbeidsprogram. Alle innsamlede midler skal settes direkte inn på Afghanistankomiteens innsamlingskonto. All innsamling skal foregå i tett koordinasjon med sekretariatet, og være i samsvar med innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.

  

F.  BESLUTNINGSMYNDIGHET

 

 § 20. Overordnet ansvar

a)  Årsmøtet har overordnet politisk, økonomisk og organisatorisk ansvar

b) Årsmøtet vedtar vedtekter, overordnet strategi og årlige arbeidsprogram for Afghanistankomiteens arbeid.

c) Styret har ansvar for oppfølging av årsmøtets vedtak.

 

§ 21. Vedtektsendringer

Ethvert medlem kan foreslå vedtektsendringer. Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

§ 22. Drift av kontor i Norge

Drift, ansettelse av personale, tittel, beslutningsmyndighet og rapporteringsorden for ansatte i Afghanistankomiteen besluttes av styret og avhenger av finansiering.

 

Daglig leder/generalsekretær:

a) Daglig leder/generalsekretær skal ivareta styrets ansvar for strategisk ledelse, økonomistyring, sikre finansiering av virksomheten, samt organisere daglig drift. Lederen har delegert arbeidsgiveransvar for de som er ansatt i sekretariatet, landdirektør og de som er på korttids oppdrag for Afghanistankomiteen. Lederen er ansvarlig for å påse at virksomheten forvaltes i henhold til gjeldende vedtak, og har fullmakt til å iverksette tiltak for at dette skjer. Lederen rapporterer til styret.

b) Daglig leder/generalsekretær har signaturrett for Afghanistankomiteen, og rett til å uttale seg på vegne av organisasjonen. I prinsipielle saker bør styret konsulteres om mulig.  

 

§ 23. Drift av virksomheten i Afghanistan

Land-direktør

a) Land direktør (Country Director) har overordnet ansvar for utviklingsprogram, finansiering og organisasjon i Afghanistan. Dette inkluderer personalledelse, administrasjon, budsjettering, regnskap og sikkerhet.  

b) Direktøren skal koordinere virksomheten med afghanske myndigheter, lokale partnere og med donorer.

c) Den daglige driften skal være i samsvar med landets lover, Afghanistankomiteens vedtekter, strategi og arbeidsprogram. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med ledergruppen i Afghanistan, og være koordinert med dagligleder/generalsekretær.

d) Direktøren har delegert arbeidsgiveransvar for ansatte i Afghanistan, og for rekruttering av personale til gjennomføring av prosjektene. Direktøren følger arbeidsinstruks vedtatt av styret.

 

G. OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

 

§ 24. Oppløsning av Afghanistankomiteen

a) Etter å ha vært behandlet av styret, skal forslag om oppløsning av Afghanistankomiteen tas opp på årsmøtet, hvor det kreves 3/4 flertall av de frammøtte medlemmer for at dette skal gjennomføres.

b) Oppløsningsforslaget skal sendes medlemmene senest 4 uker før årsmøtet holdes.

c) Ved oppløsning av Afghanistankomiteen skal organisasjonens midler overførs virksomhet som er i samsvar med Afghanistankomiteens formål.

 

Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 20.10.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad