th-menu search
Bilde: Helse
 Foto: Malin Lager (SAK)
Foto: Malin Lager (SAK)

Helse

Afghanistans helsesituasjonen har gjennomgått enorme forbedringer i de siste årene. Men mye av helsesektoren er finansiert av internasjonale donorer og drives av frivillige organisasjoner. Vil den afghanske staten være i stand til å opprettholde samme nivå av helsetjenester når det internasjonale samfunnet ikke lenger retter søkelyset på landet?

Internasjonal bistand har ført til betydelige forbedringer i Afghanistans helsesituasjon. Det har vært en positiv utvikling på de fleste felt i de siste årene. Siden 1990 har forventet levealder ved fødsel steget fra 42 til 49 år, mødredødeligheten er blitt redusert til en tredjedel av hva det var, og antall barn som dør før de når 5 år er blitt halvert. Selv om noen av disse statistiske analysene er blitt kritisert for å overdrive resultatene, er det ingen tvil om at det har vært betydelige forbedringer i de siste ti årene.

Bærekraftig forbedring?

Hovedårsaken til den oppadgående trenden er den økte tilgangen til profesjonelle helsetjenester. Ifølge Verdensbankens statistikk (2013), er antall helsefasiliteter i Afghanistan firedoblet siden 2004, fra 496 til 2047. Tre fjerdedeler av disse har minst én kvinnelig medarbeider - noe som er viktig fordi i afghansk kultur anses det uakseptabelt for kvinner å bli sett av mannlige helsearbeidere. Antallet lokale helsearbeidere, sykepleiere og jordmødre, er nær 20.000, flere enn 50% av disse er kvinner.

Men hvor lenge vil det vare? Er fremdriften så uløselig forbundet med det sterke internasjonale engasjementet at situasjonen risikerer å bli reversert når bistandspengene tørker ut i de kommende årene?

Mangler i det afghanske helsevesenet

Det afghanske helsevesenet mangler infrastruktur, kvalifiserte menneskelige ressurser og penger. The World Health Organisation identifiserer også mangel på innenlandsk eierskap og stor grad av donorfinansiering og kontroll som noen av de store utfordringene i landets samarbeidsstrategi (2011). Med andre ord, helsesystemet er svært avhengig av internasjonale penger, ansatte og kompetanse.
Videre er gode helsetjenester bare en del av løsningen. Den bedrøvelige helsesituasjonen afghanere befinner seg i er også forårsaket av strukturelle mangler, for eksempel ekstrem fattigdom, matmangel og mangel på rene vannforsyninger og sanitæranlegg. FN hevder stolt at tusenårsmålet om tilgang til rent vann og sanitære forhold er nådd i forkant av 2015. Men i Afghanistan har bare halvparten av befolkningen tilgang til en trygg vannkilde, og på landsbygda er et toalett fortsatt en luksus. I tillegg gjør utrygghet og transportproblemer det vanskelig for afghanere på landsbygda å nå helsetjenester i de mest avsidesliggende distriktene.


Kilder:

“Afghanistan: Better Health Outcomes for Women, Children, and the Poor”, World Bank, Afghanistan, (2013)

Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report, av Central Statistics Organisation (CSO) [Afghanistan] and UNICEF,

Country cooperation strategy for WHO and Afghanistan 2009-2013,  World Health Organisation, i tillegg til en oppdatert strategi fra 2011.


Afghanistankomiteen
Adresse:
work Kolstadgata 1, 0652  OsloNorway

Donasjoner kan gis til kontonummer 7877. 06. 53737 • Sist oppdatert 11.11.19
Publiseringsløsning av Noop Design og illustrasjon av Ingrid Apollon Støttet av Norad